Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Avskiljande’ Category

O Herre! Hos Dig söker jag min fristad och till alla Dina tecken vänder jag mitt hjärta. O Herre! Vare sig jag befinner mig på resa eller i mitt hem, är vid mina sysslor eller vid mitt kall, sätter jag min lit till Dig. Bevilja mig då Din stödjande hjälp, så att jag kan bli oberoende av alla ting, o Du som är oöverträffad i Din barmhärtighet! Förläna mig min andel, o Herre, enligt Ditt behag och gör mig tillfreds med vad Du har förordnat för mig. Du har oinskränkt myndighet att befalla. – Báb

Annonser

Read Full Post »

O Gud, min Gud! Du är mitt Hopp …

O Gud, min Gud! Du är mitt Hopp och min Älskade, mitt åsyftade Mål och min Längtan! Med stor ödmjukhet och fullkomlig hängivenhet bönfaller jag Dig, att göra mig till Din kärleks minaret i Ditt rike, Din kunskaps ljus bland Dina skapelser och Din gåvas baner i Ditt konungadöme. Räkna mig till sådana av Dina tillbedjare, som har avskilt sig från allt utom Dig, som renat sig från denna världs förgängliga ting och som vänt sig bort från maningarna från de fåfänga inbillningarnas förespråkare. Låt mitt hjärta vidgas av glädje genom bekräftelsens ande från Ditt konungarike, och upplys mina ögon med åsynen av framgångens härskaror, som följer varandra och nedstiger till mig från Din allsmäktiga härlighets rike. Du är, i sanning, den Allsmäktige, den Allhärlige, den Allstarke.  – ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

Många modfällt hjärta, o min Gud, …

Månget modfällt hjärta, o min Gud, har satts i brand av Din Saks eld och mången slumrande har väckts av Din stämmas ljuvhet. Hur många är icke de främlingar, som sökt skydd i skuggan av Din enhets träd, och hur talrika icke de törstande, som längtat efter Ditt levande vattens källa i Dina dagar. Välsignad är den, som har vänt sig till Dig och skyndat att nå fram till Gryningen för Ditt anletes ljus. Välsignad är den, som med all sin hängivenhet har vänt sig till Din uppenbarelses gryningsplats och till Din ingivelses Källa. Välsignad är den, som på Din stig har offrat det som Du genom Din givmildhet och ynnest har skänkt honom. Välsignad är den, som i smärtfylld längtan efter Dig har avstått från allt utom Dig. Välsignad är den, som kunnat glädja sig åt nära gemenskap med Dig och befriat sig från allt utom tillgivenhet till Dig. Jag bönfaller Dig, o min Herre, vid Honom, som är Ditt Namn och som genom Ditt herraväldes och Din styrkas kraft har höjt sig över sitt fängelses horisonter, att förordna för var och en det som höves Dig och som anstår Din upphöjdhet. Din makt kan i sanning mäta sig med allt. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Lovat vare Ditt Namn, o min Gud!

Lovat vare Ditt Namn, o min Gud! Jag bönfaller Dig vid vällukterna från Din nåds dräkt, vilka på Ditt bud och i överensstämmelse med Din önskan spreds genom hela skapelsen, och vid Din viljas Morgonstjärna, som genom styrkan av Din makt och Din överhöghet har lyst klart ovan Din barmhärtighets horisont, att från mitt hjärta utplåna alla tomma föreställningar och fåfänga inbillningar, på det att jag full av tillgivenhet må vända mig till Dig, o Du, Herre över hela mänskligheten! Jag är Din tjänare och Din tjänares son, o min Gud! Jag har fattat tag i Din nåds fäste och hållit fast vid det band som är Din kärleksfulla barmhärtighet. Förordna för mig det goda Du besitter och livnär mig från det bord Du sänt ned ur Din frikostighets moln och Din ynnest himmel. I sanning, Du är världarnas Herre och Gud för alla som är i himmelen, och alla som är på jorden. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare som är avskiljandet från alla ting och gläd mig i samlingen av Dina härligheter och gåvor med det vin, som är att älska Dig. Befria mig från anloppen av lidelse och begär, bryt sönder mina bojor till denna lägre värld, drag mig i hänryckningen till Ditt överjordiska land och vederkvick mig bland tjänarinnorna med Din helighets andedräckt. O Herre, gör mitt ansikte ljust med Dina gåvors glans, upplys mina ögon med att låta dem skåda tecknen på Din alltunderkuvande makt, låt mitt hjärta glädjas över härligheten hos Din kunskap som omfattar allting, gläd min själ med Ditt själsuppväckande budskap om stor fröjd, o Du, som är Konungen över denna värld och Konugariket därovan, o Du herraväldets och maktens Herre, på det att jag må sprida Dina tecken och bevis vida omkring och förkunna Din sak och främja Dina lärosatser, tjäna Din lag och upphöja Ditt ord. Du är i sanning, den Starke, den Allgivande, den Fullkomlige, den Allsmäktige. – ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »