Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Beskydd’ Category

Förhärligat vare Ditt Namn, o Herre min Gud! Se hur mitt öga väntar att få blicka på Din barmhärtighets under och mitt öra längtar att få lyssna till Dina ljuva melodier och mitt hjärta ivrar efter Din kunskaps levande vatten. Du ser, o min Gud, Din tjänarinna stå inför Din barmhärtighets boning och åkalla Dig vid Ditt Namn, vilket Du har utvalt framför alla andra namn och upphöjt över alla som är i himmelen och på jorden. Sänd ned över henne Din barmhärtighets fläktar, att hon måtte bli fullkomligt hänförd och helt dragen till den plats, som strålande av Ditt anletes härlighet, utsprider Din överhöghets strålglans vida omkring och som upprättats som Din tron. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Det finns ingen Gud utom Du, den Allhärlige, den mest Frikostige.

Stöt ej bort, bönfaller jag Dig, o min Gud, dem som har sökt Dig och avvisa icke dem som har riktat sina steg mot Dig och beröva ej alla dem som älskar Dig, Din nåd. Du är Han, o min Herre, som kallar sig barmhärtighetens Gud, den mest Medlidsamme. Hys då barmhärtighet mot Din tjänarinna som sökt Ditt skydd och vänt sitt ansikte mot Dig.

Du är i sanning, den evigt Förlåtande, den mest Barmhärtige.

Bahá’u’lláh

Annonser

Read Full Post »

Jag har stigit upp denna morgon genom Din nåd, o min Gud, och lämnat mitt hem i full förtröstan på Dig och överlämnat mig i Din vård. Sänd då ned från Din barmhärtighets himmel en välsignelse över mig från Din sida och gör mig i stånd att återvända hem i trygghet, liksom Du lät mig bege mig åstad under Ditt beskydd med mina tankar orubbligt fästade på Dig.

Det finns ingen Gud utom Du, den Ende, den Oförliknelige, den Allvetande, den Allvise.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Jag har vaknat i Ditt beskydd …

Jag har vaknat i Ditt beskydd, o min Gud, och det tillkommer den som söker detta skydd att stanna i Din beskyddande helgedom och i Ditt värnande fäste. Upplys mitt inre liv, o min Herre, med strålglansen från Din uppenbarelses daggryning, liksom Du upplyst min yttre tillvaro med Din ynnest morgonljus.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Han är den Medlidsamme, den Allgivande!

Han är den Medlidsamme, den Allgivande! O Gud, min Gud! Du ser mig, Du känner mig. Du är min Hamn och min Tillflykt. Ingen har jag sökt utom Dig och ingen annan skall jag söka. Ingen väg har jag vandrat utom Din kärleks väg och ingen annan skall jag vandra. I förtvivlans mörka natt vänds mitt öga i hopp och förväntan till Din gränslösa välviljas morgon, och vid gryningens timma blir min modlösa själ vederkvickt och styrkt i hågkomsten av Din skönhet och fullkomlighet. Vemhelst Din barmhärtighets nåd skänker hjälp – vore han blott en droppe – skall bli det gränslösa havet, och den blotta atom, som Din kärleksfulla vänskaps flöden bistår, skall lysa som den stålande stjärnan. Beskydda under Ditt hägn, o Du renhetens Ande, Du som är den allgivande Försörjaren, denne Din trälbundne, hänryckte tjänare. Hjälp honom i denna tillvarons värld och förbli ståndaktig och trogen i Din kärlek, och låt denna vingbrutna fågel finna en tillflyckt och ett skydd i Ditt gudomliga näste, som vilar i det himmelska trädet. – ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

O Gud, min Gud! Värna Dina betrodda tjänare mot själviskhetens och begärens onska, skydda dem med Din mildhets vakande öga mot hätskhet, hat och avund, giv dem en tillflykt i Din omsorgs ointagliga fästning och, bevarande från tvivlets pilar, gör dem till uppenbarare av dina ärofulla tecken, lys upp deras anleten med det skimrande ljuset, som strålar från Din gudomliga enhets Daggryning, gläd deras hjärtan med de uppenbarade orden från Ditt heliga rike, styrk dem med Din allbehärskande makt, som utgår från Din härlighets rike. Du är den Allvälgörande, Beskyddaren, den Allsmäktige, den Nåderike. – ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

Ära vare Dig, om min Gud!

Ära vare Dig, om min Gud! Jag ber Dig vid Ditt namn, den Barmhärtigaste, att beskydda Dina tjänare och tjänarinnor då vedermödornas stormar drar fram över dem och Dina mångfaldiga prövningar ansätter dem. Gör dem då i stånd, o min Gud, att söka tillflykt inom Din kärleks och Din uppenbarelses fäste, så att varken Dina motståndare eller illgärningsmännen bland Dina tjänare, som har brutit Ditt Förbund och Ditt Testamente och har vänt sig bort på det mest föraktfulla sätt från Ditt Väsens Daggryning och Din Härlighets Uppenbarare, kan vinna seger över dem. De har själva väntat, o min Gud, vid Din nåds dörr. Upplåt den inför deras ansikten med Dina frikostiga gåvors nycklar. Mäktig är Du att göra vadhelst Du vill och att förordna vad Du önskar. Dessa är, o min Gud, de som har vänt sina ansikten mot Dig och vänt sig mot Din boning. Behandla dem då, såsom det anstår Din barmhärtighet, som övergår världarna. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Lovat vare Ditt Namn, o Herre min Gud!

Lovat vare Ditt Namn, o Herre min Gud! Jag bönfaller Dig vid Ditt Namn, genom vilket Timmen har infallit och Uppståndelsen ägt rum och fruktan och bävan gripit alla som är i himlen och alla som är på jorden, att låta nedströmma från Din barmhärtighets himmel och från Ditt milda medlidandes moln det, som kommer att glädja hjärtat hos dem bland Dina tjänare, som har vänt sig till Dig och hjälpt Din sak. Bevara, o min Herre, Dina tjänare och Dina tjänarinnor i säkerhet från de gagnlösa föreställningarnas och de fåfänga inbillningarnas pilar och skänk från Din nåds händer en klunk av Din kunskaps stilla flödande vatten. Du är i sanning, den Allsmäktige, den Mest Upphöjde, den Alltförlåtande, den Fikostigaste. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Older Posts »