Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Bistånd’ Category

O min Gud! O min Gud! Förena Dina tjänares hjärtan och uppenbara för dem Ditt stora mål. Må de följa Dina bud och hålla fast vid Din lag. Hjälp dem, o Gud, i deras strävan och giv dem styrka att tjäna Dig. O Gud! Lämna dem ej åt sig själva utan led deras steg med Din kunskaps ljus och uppmuntra deras hjärtan med Din kärlek. Sannerligen, Du är deras Hjälpare och deras Herre! – Bahá’u’lláh

Annonser

Read Full Post »

Herre! Vi är ömkansvärda, giv oss Din ynnest. Vi är fattiga, bestå oss av Din rikedoms hav. Vi är behövande, tillfredställ oss. Vi är i förnedring, skänk oss Din ära. Luftens fåglar och fältens djur får varje dag sin föda från Dig och alla varelser delar Din omsorg och kärleksfulla godhet. Beröva ej denne kraftlöse Din underbara nåd och förunna genom Din makt denna hjälplösa själ Din frikostighet. Giv oss vårt dagliga bröd och bestå oss mer än livets nödtorft, så att vi inte måtte vara beroende av någon annan än Dig, må umgås helt med Dig, måtta vandra Dina vägar och förkunna Dina hemligheter. Du är den Allsmäktige och Kärleksfulle och hela mänsklighetens Försörjare. – ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

Ära vare Dig, o min Gud!

Ära vare Dig, o min Gud! En av Dina tjänarinnor, som har trott på Dig och Dina tecken, har trätt in i skuggan av Din enhets träd. Giv henne ymnigt att dricka, o min Gud, vid Ditt Namn, det uppenbara och det fördolda, av Ditt utvalda förseglade vin, att detta må avlägsna henne från hennes eget jag och göra henne helt hängiven åminnelsen av Dig och helt frigjord från alla utom Dig. Nu när Du har uppenbarat för henne kunskapen om Dig, o min Herre, förvägra henne inte – vid Din givmildhet – Din nåd, och nu när Du har kallat henne till Dig, driv henne inte bort från Dig i Din välvilja. Förse henne då med det som övergår allt som kan finnas på Din jord. Du är sannerligen den Mest givmilde, vars nåd är gränslös. Skulle Du åt en av Dina varelser skänka vad som vore jämförbart med himmelens och jordens konungariken, skulle detta ändå icke minska med så mycket som en atom Ditt väldes oändlighet. Långt större är Du än ”den Store”, vilket människorna brukar kalla Dig, ty en sådan titel är blott ett av Dina Namn, vilka alla skapades genom blotta antydningen av Din vilja. Det finns ingen Gud utom Du, maktens Gud, härlighetens Gud, kunskapens och vishetens Gud.  – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Prisad vare Du, O Herre, min Gud!

Prisad vare Du, O Herre, min Gud! Jag bönfaller Dig vid Ditt Namn, som låtit Din kärleksfulla godhets och barmhärtighets oceaner svalla inom varje droppe och Dina rikliga välsignelsers och gåvors ljus stråla inom varje atom – jag bönfaller Dig att smycka varje själ med Din kärleks klädnad, så att det på Din jord inte måtte återstå någon som inte har vänt sig till Dig eller inte förmått frigöra sig från allt utom Dig. Du har sannerligen, o min Gud, låtit Honom, som är Uppenbarelsen av Ditt Jag, plågas av alla slags olyckor, på det att Dina tjänare må uppstiga till Din nådefulla välviljas höjd och uppnå det, som Du genom Din försyn och milda barmhärtighet har förordnat för dem i Ditt oåterkalleliga påbuds Skrifter. Din makts härlighet är mitt vittne! Skulle de i varje ögonblick av sina liv ge sig själva som offer på Din väg, skulle de ändå ha åstadkommit blott föga jämfört med de mångfaldiga gåvor, som förunnats dem av Dig. Låt därför, bönfaller jag Dig, deras hjärtan inriktas på Dig och deras ansikten vändas mot Ditt välbehag. Mäktig att Du att göra vad Dig behagar. Ingen Gud finns utom Du, den Ouppnåelige, den Allhärlige, den Evigt förlåtande. Bevärdigas då, o min Gud, att från Din tjänare godtaga de ting, som han har framvisat i sin kärlek till Dig. Styrk honom då, att han må fatta tag i Ditt mest upphöjda Ord, och lossa hans tungas band, att han må lovprisa Dig, och låt honom dragas till sådana bland Ditt folk, som står nära Dig. Du är Den, i vars hand alla tings herravälde vilar. Det finns ingen Gud utom Du, den Allsmäktige, Hjälpen i farans stund, den Allhärlige, den Obetingade. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Förhärligad vare Du, O Herre min Gud! Du är Han, vars kärleks eld har satt hjärtan i brand hos dem som har erkänt Din enighet, och vars anletes prakt har upplyst ansiktetena hos dem som dragit nära Din förgård. Hur ymning, o min Gud, är ej strömmen av Din kunskap! Hur sötmefylld, o min Älskade, är ej den skada som jag i min kärlek till Dig och för Din Saks skull, får lida på grund av illdådarnas pilar! Hur välbehagliga är ej de sår, som jag ådrager mig genom de otrogas svärd på Din stig och för att förkunna Din Tro! Jag bönfaller Dig, vid Ditt namn, genom vilket Du förvandlar oro till lugn, fruktan till tillförsikt, svaghet till styrka och förnedring till härlighet, att Du genom Din nåd, hjälper mig och Dina tjänare att upphöja Ditt namn, att sprida Ditt Budskap och att förkunna Din Sak på sådant sätt att vi måtte förbliva orubbliga, vare sig det är inför överträdarnas angrepp eller inför de otrognas vrede, o Du, som är min Högt Älskade! Jag är Din tjänarinna, o min Gud, som har lyssnat till Din kallelse och hastat till Dig, flytt från mig själv och fäst hjärtat vid Dig. Jag beder Dig, o min Gud, vid Ditt Namn genom vilket jordens alla skatter frambragtes, att skydda mig från antydningarna bland dem som misstrott Dig och förkastat Din sanning. Mäktig är Du att göra vad Du behagar. Du är i sanning den Allvetande, den Allvise. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Förhärligad vare Du, o Herre min Gud!

Förhärligad vare Du, o Herre min Gud! Jag ber Dig vid Ditt Namn, vilket Du har upphöjt över alla andra namn och genom vilket himmelens täckelse sönderrivits och Din skönhets Morgonstjärna stigit över horisonten, lysande med Ditt Namns klarhet, den Upphöjde, den Allra Högste, att undsätta mig med Din förunderliga hjälp och att bevara mig i Din omsorgs och Ditt värns beskydd. Jag är en av Dina tjänarinnor, o min Herre! Till Dig har jag vänt mig och till Dig har jag satt min lit. Bevilja att jag kan vara så trogen i min kärlek till Dig och att jag kan fullfölja det som är Dig välbehagligt, att varken bristerna hos de otrogna bland Dina tjänare och protesterna från hycklarna bland Dina varelser kan förmå mig att hållas tillbaka från Dig. Rena mitt öra, o min Gud, så att jag kan höra verserna som nedsänts av Dig och upplys mitt hjärta med Din kunskaps ljus och lossa min tunga att den må omnämna Dig och sjunga Din lov. Vid Din makt, o min Herre! Min själ är ej sammanvigd med någon annan än Dig och mitt hjärta söker ej någon utom Dig. Det finns ingen Gud jämte Dig, den Allhärlige, den Store Givaren, den Förlåtande, den Medlidsamme. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

O Du, vars anlete är föremålet för min tillbedjan, vars skönhet är min helgedom, vars boing är mitt mål, vars lovprisande är mitt hopp, vars försyn är min följeslagare, vars kärlek är orsaken till min tillvaro, vars omnämnande är min vederkvickelse, vars närhet är min åstundan, vars närvaro är min käraste önskan och högstra strävan, Dig bönfaller jag att icke förvägra mig de ting Du har bestämt för de utvalda bland Dina tjänare. Förse mig då med denna och den kommande världens goda. Du är i sanning alla människors Konung. Det finns ingen Gud utom Du, den Evigt förlåtande, den Mest givmilde. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »