Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Fasthet’ Category

O medlidsamme Gud!

O medlidsamme Gud! Lovad vare Du, ty Du har väckt mig och gjort mig medveten. Du har givit mig ett seende öga och skänkt mig ett hörande öra, har väglett mig till Ditt rike och ledsagat mig till Din stig. Du har visat mig den rätta vägen och fått mig att träda in i räddningens ark. O Gud! Bevara mig trofast och gör mig orubblig och säker. Beskydda mig mot svåra prövningar och bevara och beskydda mig i Ditt förbunds och testamentes värnande fäste. Du är den Starke. Du är den Seende. Du är den Hörande.

O Du, medlidsamme Gud! Skänk mig ett hjärta, som likt ett glas kan upplysas med Din kärleks ljus och förläna mig tankar, som genom utflödena av himmelsk nåd kan förvandla denna värld till en rosengård.

Du är den Medlidsamme, den Barmhärtige. Du är Gud, den Store, den Välgörande.

‘Abdu’l-Bahá

Annonser

Read Full Post »

Gör våra steg fasta på Din väg, o Herre, och stärk våra hjärtan i lydnad inför Dig. Vänd våra ansikten till Din enhets skönhet och gläd våra hjärtan genom din gudomliga enhets tecken. Smycka oss med Din givmildhets klädnad, avlägsna från våra ögon syndens slöja och skänk oss Din nåds kalk, så att alla varelsers innersta må lovsjunga Dig inför åsynen av Din prakt. Uppenbara Dig då, o Herre, genom Ditt barmhärtiga ord och Ditt gudomliga väsens mysterium, så att bönens heliga hänförelse må uppfylla våra själar – en bön, som skall lyfta sig över ord och bokstäver och höja sig över stavelser och ljud – så att allt må smälta samman i intet inför Din härlighets uppenbarelse.

Herre! Dessa är tjänare, som har förblivit trofasta och ståndaktiga i Ditt förbund och Ditt testamente och som har hållit fast vid trofasthetens band i Din sak och klamrat sig fast vid Din storhets mantelfåll. Bistå dem, o Herre, med Din nåd, styrk dem genom Din kraft och gör dem starkare i lydnad inför Dig.

Du är Tillgivaren, den Nåderike.

‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

Han är den Mäktige, den Förlåtande, den Medlidsamme!

O Gud, min Gud! Du ser Dina tjänare i fördärvets och villfarelsens avgrund. Var finns Din gudomliga lednings ljus, o Du världens åstundade? Du känner deras hjälplöshet och svaghet. Var finns Din kraft, o Du, i vars grepp himmelens och jordens krafter är inneslutna?

Jag ber Dig, o Herre, min Gud, vid strålglansen från Din nåds ljus och vågorna på Din kunskaps och visdoms ocean och vid Ditt ord, varmed Du har härskat över folket i Ditt rike, att förunna mig att bliva en av dem som har åtlytt buden i Din bok. Förordna för mig det, som Du har förordnat för dem Du hyser tillit till, de som har druckit av den gudomliga ingivelsens vid från Din välgörenhets kalk och skyndat att utföra Dina önskningar och att följa Ditt förbund och testamente. Mäktig är Du att göra det Du önskar. Det finnes ingen Gud utom Du, den Allvetande, den Allvise.

Förordna för mig, vid Din nåd, o Herre, allt det som skall gagna mig i denna världen och härefter och som skall föra mig närmare Dig, o Du som är alla människors Herre. Det finnes ingen Gud utom Du, den Ende, den Mäktige, den Förhärligade.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Ära vare Dig, o evighetens Konung …

Ära vare Dig, o evighetens Konung, folkens Danare och Utformaren av varje förvittrande ben! Jag ber Dig vid Ditt Namn, genom vilket Du kallade hela mänskligheten till Ditt majestäts och Din härlighets horisont och ledde Dina tjänare till Din nåds och ynnest förgård, att räkna mig till dem som frigjort sig från allt utom Dig och som inriktat sig på Dig och icke hållits tillbaka av sådana olyckor, som förordnats av Dig, utan vänt sig i riktning mot Dina gåvor.

Jag har fattat tag, om min Herre, om Din välviljas fäste och ståndaktigt klamrat sig mig fast vid fållen på Din ynnest klädnad. Sänd då ned över mig från Din frikostighets moln allt det som renar mig från hågkomsten av alla utom Dig, och sätt mig i stånd att vända mig till Honom, som är föremålet för hela mänsklighetens dyrkan och mot vilken orosstiftarna uppbådats, vilka brutit Ditt förbund och misstrott Dig och Dina tecken.

Förneka mig icke, o min Herre, väldoften från Din skrud i Dina dagar att beröva mig icke Din uppenbarelses fläktar vid den framstrålande glansen från Ditt anletes ljus. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Intet kan motstå Din vilja, ej heller omintetgöra vad Du genom Din makt har avsett.

Ingen Gud finnes utom Du, den Allsmäktige, den Allvise.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »

O min Herre och mitt hopp!

O min Herre och mitt hopp! Hjälp Dina älskade att vara fasta i Ditt mäktiga förbund, att förbliva trofasta mod Din uppenbara sak och att åtlyda de påbud som Du nedskrivit för dem i Din härlighets bok, så att de måtte bliva vägledningens banér och lampor från härskaran i höjden, källor av Din oändliga visdom och stjärnor som visar den rätta vägen, strålande med ljuset från den högsta himlen.

Sannerligen, Du är den Oövervinnerlige, den Allsmäktige, den Allstarke.

‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

O Herre min Gud! Bistå Dina älskade att vara fasta I Din tro, att vandra Dina vägar, att vara ståndaktiga I Din sak. Giv dem Din nåd att motstå själviskhet och begär, att följa den gudomliga vägledningens ljus.

Du är den Starke, den Nådefulle, den Självbestående, den Givande, den Medlidsamme, den Allsmäktige, den Allvälgörande.

‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

O Gud, min Gud! Jag har i ånger vänt mig till Dig och sannerligen, Du är Förlåtaren, den Medlidsamme. o Gud, min Gud! Jag har återvänt till Dig och sannerligen, Du är den evigt Förlåtande, den Nåderike.

O Gud, min Gud! Jag har klamrat mig fast vid Din givmildhets band och hos Dig finns skattkammaren för alla ting i himmel och på jord.

O Gud, min Gud! Jag har skyndat till Dig och sannerligen, Du är den Förlåtande, den överflödande nådens Herre.

O Gud, min Gud! Jag törstar efter Din nåds himmelska vin och sannerligen, Du är Givaren, den Givmilde, den Nåderike, den Allsmäktige.

O Gud, min Gud! Jag vittnar om att Du har uppenbarat Din sak, uppfyllt Ditt löfte och nedsänt från Din nåds himmel det som dragit Dina skyddslingars hjärtan till Dig. Lycklig den människa som hållit fast vid Ditt starka band och klamrat sig fast vid fållen till Din lysande klädnad.

Jag ber Dig, o Herre över all tillvaro och Konung över synligt och osynligt, vid Din kraft, Ditt majestät och Din överhöghet att bevilja att mitt namn må nedtecknas av Din härlighets penna bland Dina hängivna, de som de syndfullas skrifter icke har hindrat att vända sig till Ditt anletes ljus, o bönhörande, bönbesvarande Gud!

Baha’u’llah

Read Full Post »