Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘För kvinnor’ Category

O min Herre, min älskade, min åstundan! Hjälp mig i min ensamhet och beledsaga mig i min förvisning. Undanröj min sorg. Gör mig hängiven Din skönhet. Avlägsna mig från allt annat än Dig. Fängsla mig genom Din helighets vällukt, låt mig förenas i Ditt rike med dem, som är skilda från allt utom Dig, som längtar efter att tjäna Din heliga tröskel och som står upp för att arbeta för Din sak. Gör mig i stånd att bli en av Dina tjänarinnor som har vunnit Din välvilja. Sannerligen, Du ä den Nåderike, den Givmilde.

‘Abdu’l-Bahá

Annonser

Read Full Post »

Förhärligat vare Ditt Namn, o Herre min Gud! Se hur mitt öga väntar att få blicka på Din barmhärtighets under och mitt öra längtar att få lyssna till Dina ljuva melodier och mitt hjärta ivrar efter Din kunskaps levande vatten. Du ser, o min Gud, Din tjänarinna stå inför Din barmhärtighets boning och åkalla Dig vid Ditt Namn, vilket Du har utvalt framför alla andra namn och upphöjt över alla som är i himmelen och på jorden. Sänd ned över henne Din barmhärtighets fläktar, att hon måtte bli fullkomligt hänförd och helt dragen till den plats, som strålande av Ditt anletes härlighet, utsprider Din överhöghets strålglans vida omkring och som upprättats som Din tron. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Det finns ingen Gud utom Du, den Allhärlige, den mest Frikostige.

Stöt ej bort, bönfaller jag Dig, o min Gud, dem som har sökt Dig och avvisa icke dem som har riktat sina steg mot Dig och beröva ej alla dem som älskar Dig, Din nåd. Du är Han, o min Herre, som kallar sig barmhärtighetens Gud, den mest Medlidsamme. Hys då barmhärtighet mot Din tjänarinna som sökt Ditt skydd och vänt sitt ansikte mot Dig.

Du är i sanning, den evigt Förlåtande, den mest Barmhärtige.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Förhärligad vare Ditt Namn, o Du som har vägledningens tyglar i Ditt grepp för alla de själar, som har erkänt Dig och i vars högra hand ödet vilar för alla dem, som är i himlarna och alla dem som är på jorden! Du gör vad Du vill genom Din makts styrka och förordnar, genom Din vilja, vad Du behagar. Viljan hos de mest beslutsamma bland människor är såsom intet jämfört med Din viljas tvingande bevis och beslutsamheten hos de mest orubbliga bland Dina varelser förjagas inför de mångfaldiga uppenbarelserna av Ditt syfte.

Du är Han som, genom ett ord från Din mun, så har hänfört hjärtat hos Dina utvalda att de i sin kärlek till Dig avskilt sig från allt utom Dig, lagt ned sina liv och offrat sina själar på Din stig och för Din skull utstått vad ingen av Dina skapade varelser har utstått.

Jag är en av Dina tjänarinnor, o min Herre! Jag har vänt mitt ansikte mot din barmhärtighets boning och har sökt Dina mångfaldiga gåvors under, enär min kropps alla lemmar förkunnar att Du är den Allvälgörande, Han vars nåd är oändlig.

O Du, vars ansikte är föremålet för min tillbedjan, vars skönhet är min helgedom, vars förgård är mitt mål, vars åminnelse är min önskan, vars tillgivenhet är min tröst, vars kärlek är orsaken till min tillvaro, vars lovprisande är min ledsagare, vars närhet är mitt hopp, vars närvaro är min käraste önskan och högsta strävan! Jag bönfaller Dig att ej göra mig besviken genom att förvägra mig de ting, som du har förordnat för de utvalda bland Dina tjänarinnor utan förser mig med denna och den kommande världens goda.

Du är i sanning skapelsens Herre. Det finns ingen Gud jämte Dig, den allt Förlåtande, den mest Välgörande.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Min Here, min Herre!

Min Herre, min Herre! Jag prisar Dig och tackar Dig för det, varmed Du har gynnat Din ödmjuka tjänarinna, Din slav som bönfaller Dig och tillbeder Dig, ty Du har i sanning väglett henne till Ditt uppenbara Konungarike och fått henne att höra Din upphöjda kallelse i tillvarons värld och att skåda Dina tecken, vilka bevisar uppenbarandet av Ditt segerrika härskande över alla ting. O min Herre, jag tillägnar Dig det som växer inom min livmoder. Så låt det då bli ett lovvärt barn i Ditt Konungarike och må det göra framsteg genom Din ynnest och frikostighet, och utvecklas och växa upp i Din fostrans hägn. Sannerligen, Du är den Nåderike! Sannerligen, Du är den stora Gåvans Herre! – ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

Ära vare Dig, o min Gud!

Ära vare Dig, o min Gud! En av Dina tjänarinnor, som har trott på Dig och Dina tecken, har trätt in i skuggan av Din enhets träd. Giv henne ymnigt att dricka, o min Gud, vid Ditt Namn, det uppenbara och det fördolda, av Ditt utvalda förseglade vin, att detta må avlägsna henne från hennes eget jag och göra henne helt hängiven åminnelsen av Dig och helt frigjord från alla utom Dig. Nu när Du har uppenbarat för henne kunskapen om Dig, o min Herre, förvägra henne inte – vid Din givmildhet – Din nåd, och nu när Du har kallat henne till Dig, driv henne inte bort från Dig i Din välvilja. Förse henne då med det som övergår allt som kan finnas på Din jord. Du är sannerligen den Mest givmilde, vars nåd är gränslös. Skulle Du åt en av Dina varelser skänka vad som vore jämförbart med himmelens och jordens konungariken, skulle detta ändå icke minska med så mycket som en atom Ditt väldes oändlighet. Långt större är Du än ”den Store”, vilket människorna brukar kalla Dig, ty en sådan titel är blott ett av Dina Namn, vilka alla skapades genom blotta antydningen av Din vilja. Det finns ingen Gud utom Du, maktens Gud, härlighetens Gud, kunskapens och vishetens Gud.  – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Förhärligad vare Du, O Herre min Gud! Du är Han, vars kärleks eld har satt hjärtan i brand hos dem som har erkänt Din enighet, och vars anletes prakt har upplyst ansiktetena hos dem som dragit nära Din förgård. Hur ymning, o min Gud, är ej strömmen av Din kunskap! Hur sötmefylld, o min Älskade, är ej den skada som jag i min kärlek till Dig och för Din Saks skull, får lida på grund av illdådarnas pilar! Hur välbehagliga är ej de sår, som jag ådrager mig genom de otrogas svärd på Din stig och för att förkunna Din Tro! Jag bönfaller Dig, vid Ditt namn, genom vilket Du förvandlar oro till lugn, fruktan till tillförsikt, svaghet till styrka och förnedring till härlighet, att Du genom Din nåd, hjälper mig och Dina tjänare att upphöja Ditt namn, att sprida Ditt Budskap och att förkunna Din Sak på sådant sätt att vi måtte förbliva orubbliga, vare sig det är inför överträdarnas angrepp eller inför de otrognas vrede, o Du, som är min Högt Älskade! Jag är Din tjänarinna, o min Gud, som har lyssnat till Din kallelse och hastat till Dig, flytt från mig själv och fäst hjärtat vid Dig. Jag beder Dig, o min Gud, vid Ditt Namn genom vilket jordens alla skatter frambragtes, att skydda mig från antydningarna bland dem som misstrott Dig och förkastat Din sanning. Mäktig är Du att göra vad Du behagar. Du är i sanning den Allvetande, den Allvise. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

O Du, inför vars oerhörda majestät alla ting har bävat, i vars grepp alla människors angelägenheter finnes, mot vars nåd och barmhärtighet alla Dina skapelsers ansikten vänder sig! Jag bönfaller Dig, vid Ditt Namn, vilket du har förordnat att vara alla namns ande i namnens rike, att skydda oss från viskningarna från dem, vilka har vänt sig bort från Dig och har förkastat sanningen i Ditt mest upphöjda Jag i denna uppenbarelse vilken har fått Dina namns rike att darra. Jag är en av Dina tjänarinnor, o min Herre! Jag har vänt mitt ansikte mot Dina nåderika gåvors helgedom och Din härlighets tillbedda tabernakel. Rena mig från allt, som inte är av Dig och styrk mig att älska Dig och att uppfylla Din önskan, på det att jag må finna glädje i Din skönhet, vara fri från alla dragningar till Dina skapelser och i varje ögonblick förkunna ’Förhärligad vare Gud, världarnas Herre!’ Låt min föda, o min Herre, vara Din skönhet, min dryck Din närvaros ljus, mitt hopp Ditt välbehag, mitt arbete lovprisandet av Dig, åminnelsen av Dig min ledsagare, mitt bistånd Din överhöghet, min vistelseort den plats som Du har upphöjt över begränsningarna hos dem, som är utestängda från Dig såsom av en slöja. Du är i sanning maktens, styrkans och härlighetens Gud. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »