Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Mänskligheten’ Category

O Gud! Du är god mot alla.

O Du gode Herre! Du har skapat hela mänskligheten av samma ursprung. Du har bestämt att alla skall tillhöra samma familj. I Din heliga närvaro är de alla Dina tjänare och hela mänskligheten är i skydd av Ditt tabernakel. Alla är församlade vid Ditt nådabord och alla är upplysta av Din försyns ljus.

O Gud! Du är god mot alla. Du drar försorg om alla, beskyddar alla och skänker liv åt alla. Du förlänar alla och envar begåvning och fallenhet och alla är försänkta i Din nåds ocean.

O Du gode Herre! Förena alla. Låt religionerna försonas och gör nationerna till en, så att de må betrakta sig som en familj och hela jorden som ett hem. Må de alla leva tillsammans i fullkomlig harmoni.

O Gud! Res mänsklighetens enhetsbaner.

O Gud! Upprätta den allra största freden.

O Gud, foga alla hjärtan samman.

O Du gode Fader, Gud! Uppfriska våra hjärtan genom Din kärleks vällukt. Upplys våra ögon genom Din lednings ljus. Gläd våra öron med Ditt Ords melodi och bevara oss i Din försyns skydd. Du är den Mäktige och Starke, Du är den Förlåtande och Du är Den, som överser med mänsklighetens brister.

‘Abdu’l-Bahá

Annonser

Read Full Post »

Min Gud, som jag tillber och dyrkar!

Min Gud, som jag tillber och dyrkar! Jag bär vittnesbörd om Din enighet och Din enhet och erkänner Dina gåvor, både från det förflutna och från denna tid. Du är den Allgivande, vars barmhärtighets rikliga regn har strömmat ned över hög och låg lika och vars nåds härlighet utgjutits över både hörsamma och ohörsamma.

O barmhärtighetens Gud, framför vars port barmhärtighetens väsen har bugat sig och kring vars saks helgedom godheten, i sitt innersta väsen, har kretsat. Vi bönfaller Dig, när vi utbedjer oss Din uråldriga nåd och söker Din närvarande ynnest, att Du må visa barmhärtighet mot alla, som är yttringar av tillvarons värld och ej förneka dem utflödet av Din nåd i Dina dagar.

Alla är ju fattiga och behövande och Du är sannerligen den allt Besittande, den allt Betvingande, den Allstarke!

Bahá’u’lláh

Read Full Post »