Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Prövningar och svårigheter’ Category

Jag bönfaller Dig vid Din kraft, o min Gud! Låt ingen skada drabba mig i prövningens stund och led mig rätt i obetänksamhetens stunder genom ingivelser från Dig. Du är Gud, mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Ingen kan motstå Din vilja eller motarbeta Ditt syfte. – Báb

Annonser

Read Full Post »

O min Herre, min älskade, min åstundan! Hjälp mig i min ensamhet och beledsaga mig i min förvisning. Undanröj min sorg. Gör mig hängiven Din skönhet. Avlägsna mig från allt annat än Dig. Fängsla mig genom Din helighets vällukt, låt mig förenas i Ditt rike med dem, som är skilda från allt utom Dig, som längtar efter att tjäna Din heliga tröskel och som står upp för att arbeta för Din sak. Gör mig i stånd att bli en av Dina tjänarinnor som har vunnit Din välvilja. Sannerligen, Du ä den Nåderike, den Givmilde.

‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

O Herre, min Gud och min tillflykt i min sorg! Mitt värn och mitt skydd i mitt lidande! Min fristad och min fästning i tider av nöd, min ledsagare i ensamheten! Min tröst i min vånda och en vän, som älskar mig i min ensamhet! Befriaren från mina sorgers kval och förlåtaren av mina synder!

Jag vänder mig helt till Dig och bönfaller Dig med brinnande hjärta, med sinne och tunga att skydda mig från allt, som står Din vilja emot i denna Din gudomliga enhets tid och att rena mig från all orenhet, som hindrar mig att fläckfri och obesudlad söka mig in i skyddet av Din nåds träd.

Var barmhärtig, o Herre, mot den svage, hela den sjuke och släck den brinnande törsten. Giv fröjd åt det bröst, i vilket Din kärleks eld glöder och sätt det i brand med flamman av Din himmelska kärlek och ande.

Kläd den gudomliga enhetens tabernakel med helighetens dräkt och sätt Din ynnest krona på min hjässa. Upplys mitt ansikte med strålglansen från Din givmildhets sol, och hjälp mig i Din nåd i tjänandet av Din heliga tröskel.

Låt mitt hjärta flöda över av kärlek till Dina varelser och låt mig bli ett tecken på Din barmhärtighet, en symbol för Din välvilja, en främjare av endräkt bland Dina älskade. Må jag bliva Dig hängiven, prisa hågkomsten av Dig och i självförglömmelse alltid minnas vad Dig tillhör.

O Gud, min Gud! Förvägra mig icke Din förlåtelses och nåds milda vindar och beröva mig icke flödet av Ditt bistånd och Din ynnest.

Låt mig få dväljas i skuggan av Dina beskyddande vingar och blicka ned på mig med Ditt allbeskyddande öga.

Lossa min tungas band att den må prisa Ditt namn bland Ditt folk, att min röst må ljuda inför stora skaror och att lovprisandet av Dig må strömma från mina läppar.

Du är i sanning den Nådefulle, den förhärligade, den Starke, den Allsmäktige!

‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

Säg: Gud tillfredsställer allt över allting och ingenting i himlarna eller på jorden tillfredsställer utom Gud. Sannerligen, Han är i sig själv den Vetande, den Stödjande, den Allsmäktige.

Báb

Read Full Post »

Finnes det någon som kan befria oss från svårigheter utom Gud! Säg: Prisad vare Gud! Han är Gud! Alla är Hans tjänare och alla håller fast vid Hans bud.

Báb

Read Full Post »

Förhärligat vare Ditt Namn, o Herre min Gud! Se hur mitt öga väntar att få blicka på Din barmhärtighets under och mitt öra längtar att få lyssna till Dina ljuva melodier och mitt hjärta ivrar efter Din kunskaps levande vatten. Du ser, o min Gud, Din tjänarinna stå inför Din barmhärtighets boning och åkalla Dig vid Ditt Namn, vilket Du har utvalt framför alla andra namn och upphöjt över alla som är i himmelen och på jorden. Sänd ned över henne Din barmhärtighets fläktar, att hon måtte bli fullkomligt hänförd och helt dragen till den plats, som strålande av Ditt anletes härlighet, utsprider Din överhöghets strålglans vida omkring och som upprättats som Din tron. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Det finns ingen Gud utom Du, den Allhärlige, den mest Frikostige.

Stöt ej bort, bönfaller jag Dig, o min Gud, dem som har sökt Dig och avvisa icke dem som har riktat sina steg mot Dig och beröva ej alla dem som älskar Dig, Din nåd. Du är Han, o min Herre, som kallar sig barmhärtighetens Gud, den mest Medlidsamme. Hys då barmhärtighet mot Din tjänarinna som sökt Ditt skydd och vänt sitt ansikte mot Dig.

Du är i sanning, den evigt Förlåtande, den mest Barmhärtige.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Förhärligad vare Ditt Namn, o Du som har vägledningens tyglar i Ditt grepp för alla de själar, som har erkänt Dig och i vars högra hand ödet vilar för alla dem, som är i himlarna och alla dem som är på jorden! Du gör vad Du vill genom Din makts styrka och förordnar, genom Din vilja, vad Du behagar. Viljan hos de mest beslutsamma bland människor är såsom intet jämfört med Din viljas tvingande bevis och beslutsamheten hos de mest orubbliga bland Dina varelser förjagas inför de mångfaldiga uppenbarelserna av Ditt syfte.

Du är Han som, genom ett ord från Din mun, så har hänfört hjärtat hos Dina utvalda att de i sin kärlek till Dig avskilt sig från allt utom Dig, lagt ned sina liv och offrat sina själar på Din stig och för Din skull utstått vad ingen av Dina skapade varelser har utstått.

Jag är en av Dina tjänarinnor, o min Herre! Jag har vänt mitt ansikte mot din barmhärtighets boning och har sökt Dina mångfaldiga gåvors under, enär min kropps alla lemmar förkunnar att Du är den Allvälgörande, Han vars nåd är oändlig.

O Du, vars ansikte är föremålet för min tillbedjan, vars skönhet är min helgedom, vars förgård är mitt mål, vars åminnelse är min önskan, vars tillgivenhet är min tröst, vars kärlek är orsaken till min tillvaro, vars lovprisande är min ledsagare, vars närhet är mitt hopp, vars närvaro är min käraste önskan och högsta strävan! Jag bönfaller Dig att ej göra mig besviken genom att förvägra mig de ting, som du har förordnat för de utvalda bland Dina tjänarinnor utan förser mig med denna och den kommande världens goda.

Du är i sanning skapelsens Herre. Det finns ingen Gud jämte Dig, den allt Förlåtande, den mest Välgörande.

Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Older Posts »