Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Tacksägelse’ Category

Förhärligad vare Du, o Herre, min Gud. Jag tackar Dig för att Du har väckt mig till liv under Dina dagar och i mig ingjutit Din kärlek och Din kunskap. Jag bönfaller Dig vid Ditt Namn varigenom Din visdoms och Ditt tals underbara pärlor bragtes i dagen från hjärtats skattkammare hos sådana bland Dina tjänare, som står Dig nära och genom vilket Ditt namns Morgonstjärna, den Medlidsamme, har spridit sin strålglans över alla, som är i Din himmel och på Din jord att genom Din givmildhet och välvilja förse mig med Dina underbara och förborgade gåvor. Dessa är mitt livs tidigaste dagar, o min Gud, vilka Du har länkat samman med Dina egna dagar. Nu när Du har bestått mig en så stor ära, håll icke borta från mig de ting Du har förordnat för Dina utvalda. Jag är, o min Gud, blott ett litet frö som Du har sått i Din kärleks mull och med Din givmildhets hand fått att växa. Detta frö törstar därför i sitt innersta efter Din barmhärtighets vatten och Din nåds levande källa. Nedsänd över det från Din kärleksfulla godhets himmel sådant som får det att blomstra i Ditt hägn och inom Din förgårds gränser. Du är den, som från Dina ymniga strömmar och Ditt levande vattens springbrunn vattnar hjärtat hos alla, vilka har igenkänt Dig. Prisad vare Gud, världarnas Herre. – Bahá’u’lláh

Annonser

Read Full Post »

Allt pris vare Dig, o min Gud, som är källan till all härlighet och allt majestät, till storhet och ära, till överhöghet och herravälde, till höghet och nåd, till vördnad och kraft. Vemhelst Du önskar låter Du närma sig den allra största oceanen och vemhelst Du önskar, skänker Du äran av att erkänna Ditt mest uråldriga Namn. Av alla som är i himmelen och på jorden, kan ingen motstå utövandet av Din allenarådande vilja. I all evighet har Du härskat över hela skapelsen och Du skall fortsätta att för alltid utöva Ditt herravälde över allt skapat. Det finns ingen Gud utom Du, den Allsmäktige, den mest Upphöjde, den Allstarke, den Allvise. Lys upp, o Herre, Dina tjänares anleten att de må skåda Dig och rena deras hjärtan, att de må vända sig till Din himmelska ynnests förgård och erkänna Honom, som är uppenbarelsen av Ditt Jag och Ditt väsens morgongryning. Sannerligen, Du är alla världars Herre. Det finns ingen Gud utom Du, den Obundne, den allt underkuvande. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »

Förhärligat vare Ditt Namn, o Herre, min Gud! Du är Den som alla ting dyrkar och som icke dyrkar någon, den som är Herre över alla ting och icke är underdånig någon, den som känner alla ting och icke är känd av någon. Du önskade göra Dig känd för människorna, därför bragte Du genom ett ord från Din mun skapelsen i varande och utformade världsalltet. Det finns ingen Gud utom Du, Utformaren, Skaparen, den Allsmäktige, den Starkaste. Jag bönfaller Dig vid det ord som har lyst fram över Din viljas horisont, att sätta mig i stånd att dricka djupt av det levande vatten, genom vilket Du skänkt liv åt Dina utvaldas hjärtan och vederkvickt själarna hos dem som älskar Dig, på det att jag i varje stund och under alla förhållanden må vända mitt ansikte helt till Dig. Du är maktens, härlighetens och frikostighetens Gud. Ingen Gud finnes jämte Dig, den högste Härskaren, den Allhärlige, den Allvetande. – Bahá’u’lláh

Read Full Post »