Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Säg: Gud tillfredsställer allt över allting och ingenting i himlarna eller på jorden tillfredsställer utom Gud. Sannerligen, Han är i sig själv den Vetande, den Stödjande, den Allsmäktige.

Báb

Annonser

Finnes det någon som kan befria oss från svårigheter utom Gud! Säg: Prisad vare Gud! Han är Gud! Alla är Hans tjänare och alla håller fast vid Hans bud.

Báb

Förhärligat vare Ditt Namn, o Herre min Gud! Se hur mitt öga väntar att få blicka på Din barmhärtighets under och mitt öra längtar att få lyssna till Dina ljuva melodier och mitt hjärta ivrar efter Din kunskaps levande vatten. Du ser, o min Gud, Din tjänarinna stå inför Din barmhärtighets boning och åkalla Dig vid Ditt Namn, vilket Du har utvalt framför alla andra namn och upphöjt över alla som är i himmelen och på jorden. Sänd ned över henne Din barmhärtighets fläktar, att hon måtte bli fullkomligt hänförd och helt dragen till den plats, som strålande av Ditt anletes härlighet, utsprider Din överhöghets strålglans vida omkring och som upprättats som Din tron. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Det finns ingen Gud utom Du, den Allhärlige, den mest Frikostige.

Stöt ej bort, bönfaller jag Dig, o min Gud, dem som har sökt Dig och avvisa icke dem som har riktat sina steg mot Dig och beröva ej alla dem som älskar Dig, Din nåd. Du är Han, o min Herre, som kallar sig barmhärtighetens Gud, den mest Medlidsamme. Hys då barmhärtighet mot Din tjänarinna som sökt Ditt skydd och vänt sitt ansikte mot Dig.

Du är i sanning, den evigt Förlåtande, den mest Barmhärtige.

Bahá’u’lláh

Förhärligad vare Ditt Namn …

Förhärligad vare Ditt Namn, o Du som har vägledningens tyglar i Ditt grepp för alla de själar, som har erkänt Dig och i vars högra hand ödet vilar för alla dem, som är i himlarna och alla dem som är på jorden! Du gör vad Du vill genom Din makts styrka och förordnar, genom Din vilja, vad Du behagar. Viljan hos de mest beslutsamma bland människor är såsom intet jämfört med Din viljas tvingande bevis och beslutsamheten hos de mest orubbliga bland Dina varelser förjagas inför de mångfaldiga uppenbarelserna av Ditt syfte.

Du är Han som, genom ett ord från Din mun, så har hänfört hjärtat hos Dina utvalda att de i sin kärlek till Dig avskilt sig från allt utom Dig, lagt ned sina liv och offrat sina själar på Din stig och för Din skull utstått vad ingen av Dina skapade varelser har utstått.

Jag är en av Dina tjänarinnor, o min Herre! Jag har vänt mitt ansikte mot din barmhärtighets boning och har sökt Dina mångfaldiga gåvors under, enär min kropps alla lemmar förkunnar att Du är den Allvälgörande, Han vars nåd är oändlig.

O Du, vars ansikte är föremålet för min tillbedjan, vars skönhet är min helgedom, vars förgård är mitt mål, vars åminnelse är min önskan, vars tillgivenhet är min tröst, vars kärlek är orsaken till min tillvaro, vars lovprisande är min ledsagare, vars närhet är mitt hopp, vars närvaro är min käraste önskan och högsta strävan! Jag bönfaller Dig att ej göra mig besviken genom att förvägra mig de ting, som du har förordnat för de utvalda bland Dina tjänarinnor utan förser mig med denna och den kommande världens goda.

Du är i sanning skapelsens Herre. Det finns ingen Gud jämte Dig, den allt Förlåtande, den mest Välgörande.

Bahá’u’lláh

O Du, vars prövningar är ett läkande botemedel för sådana som är nära Dig, vars svärd är den brinnande åstundan hos alla dem som älskar Dig, vars pil är den käraste önskan för de hjärtan, som längtar efter dig, vars befallning är det enda hoppet hos dem, som erkänt Din sanning. Jag bönfaller Dig, vid Din gudomliga ljuvhet och vid glansen från Ditt anletes härlighet, att sända ned över oss från Dina boningar i höjden det som skall göra oss redo att närma oss Dig. Gör då våra steg fasta, o min Gud, i Din sak, och sprid Din kunskaps skimmer i våra hjärtan och lys upp våra bröst med Dina namns klarhet.

Bahá’u’lláh

Förhärligad vare Du, o Herre, min Gud! Varje insiktsfull människa erkänner Din överhöghet och Ditt herravälde och varje klarseende öga uppfattar Ditt majestäts storhet och Din makts betvingande kraft. Prövningarnas vindar är oförmögna att hålla tillbaka dem, som åtnjuter Din närhet, från att vända ansiktet mot Din härlighets horisont och vedermödornas stormar kan endast misslyckas med att föra bort och hindra dem, som är helt hängivna Din vilja, från att närma sig Din förgård.

Jag synes mig Din kärleks lampa brinner i deras hjärtan och som Din ömhets ljus är tänt i deras bröst. Motgångar kan ej lyckas med att fjärma dem från Din sak och ödets skiftningar kan aldrig förmå dem att förirra sig bort från Ditt välbehag.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid dem och vid de suckar deras hjärtan utstöter i sin skilsmässa från Dig, att bevara dem i trygghet från Dina vedersakares onda gärningar och att nära deras själar med det, som Du föreskrivit för Dina älskade, vilka ej skall hysa fruktan och vilja sorger ej skall komma vid.

Bahá’u’lláh

Ära vare Dig, o min Gud!

Ära vare Dig, o min Gud! Vore det icke för vedermödorna, som utstås på Din stig, hur skulle de som verkligen älskar Dig kunna kännas igen? Och vore det ej för prövningarna, som bäres av kärlek till Dig, hur skulle ställningen hos sådana som längtar efter Dig kunna uppenbaras! Din makt är mitt vittne! Följeslagarna till alla dem som dyrkar Dig är tårarna de fäller och trösten för sådana som söker Dig är suckarna de utstöter och födan för dem som skyndar att möta Dig, är spillrorna av deras brustna hjärtan.

Hur ljuv för mig är icke dödens bitterhet, när den lides på Din stig, och hur högt uppskattar jag icke Dina fienders pilar, när de drabbar mig på grund av upphöjelsen av Ditt Ord. Låt mig i Din sak, o min Gud, dricka djupt av allt det som Du önskar och sänd i Din kärlek ned över mig allt som Du föreskrivit. Vid Din härlighet! Jag önskar bara vad Du önskar och håller kärt vad Du håller kärt. Till Dig har jag i varje stund satt hela min förtröstan och tillit.

Res upp, bönfaller jag Dig, o min Gud, som hjälpare för denna uppenbarelse sådana som skall räknas värdiga Ditt namn och Din överhöghet, att de må minnas mig bland Dina varelser och höja Din segers tecken i Ditt land.

Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Ingen Gud finns utom Du, hjälpen i farans stund, den i sig själv varande.

Bahá’u’lláh