Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Barn’ Category

O Du obefläckade Gud!

O Du obefläckade Gud! Jag är ett litet barn, giv att Din gåvas famn blir till en kär och behaglig viloplats, låt mig växa och födas upp med Din kärleks honung och mjölk, fostra mig vid Din kunskaps bröst och gör mig ädel och vis redan i min barndom. O Du Oförliknelige Gud! Gör mig förtrogen med den Osynliges konungarike! Sannerligen , Du är den Mäktige, den Starke! – ‘Abdu’l-Bahá

Annonser

Read Full Post »

O min Herre! O min Herre!

O min Herre! O min Herre! Jag är ett barn i späd ålder. Giv mig näring från Din nåds bröst, fostra mig i Din kärleks famn, undervisa mig i Din lednings skola och utveckla mig under Din frikostighets skugga. Rädda mig undan mörkret, gör mig till en strålande ljus. Befria mig från sorgsenhet, gör mig till en blomma i rosengården. Låt mig bli en tjänare vid Din tröskel och skänk mig de rättfärdigas sinnelag och väsen. Låt mig bli en orsak till välfärd för människosläktet och krön mitt huvud med det eviga livets krona. Sannerligen, Du är den Starke, den Mäktige, den Seende, den Hörande! – ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

O oförliknelige Gud! Var ett skydd …

O oförliknelige Gud! Var ett skydd för detta arma barn och en god och förlåtande Mästare för denna felande och olyckliga själ. O Herre! Fastän vi ej är annat än ynkliga plantor tillhör vi dock Din rosengård. Fastän obetydliga träd utan blad och blommor, är vi ändå en del av Din trädgård. Giv då denna planta näring genom utflödena från Din milda barmhärtighets moln och vederkvick detta lilla träd genom de livgivande fläktarna i Din andliga vårtid. Bistå detta barn att ernå klokhet, klarsyn och ädelmod och bevilja det att uppnå evigt liv och evinnerligen vistas i Ditt Konungarike. – ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

O Herre, Gör dessa barn till …

O Herre, Gör dessa barn till ypperliga plantor. Låt dem växa och utvecklas i Ditt Förbunds trädgård och förläna dem friskhet och skönhet genom regnet från Abhárikets moln. O Du gode Herre! Jag är ett litet barn, upphöj mig genom att låta mig få inträda i Konungariket. Jag är jordisk, gör mig himmelsk, jag är av denna världen, låt mig tillhöra riket därovan, jag är obetydlig, gör mig strålande, jag är världslig, gör mig andlig och bevilja mig att uppvisa Dina oändliga gåvor. Du är den Mäktige, den Alltälskande. – ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

O Du gode Herre! Dessa älskliga barn …

O Du gode Herre! Dessa älskliga barn är skapelser av Din makts fingrar och de underbara tecknen på Din storhet. O Gud, beskydda dessa barn, bistå dem nådefullt att fostras och gör dem förmögna att tjäna mänsklighetens värld. O Gud! Dessa barn är pärlor, låt dem få näring i Din kärkelsfulla godhets mussla. Du är den Välgörande, den Alltälskande. – ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

O Gud! Låt detta späda barn …

O Gud! Låt detta späda barn födas upp i Din kärleks famn och giv det mjölk från Din Försyns bröst. Vårda denna nya planta i Din kärleks rosengård och hjälp den att växa genom Din välgörenhets regn. Gör det till ett Konungarikets barn och led det till Ditt himmelska land. Du är mäktig och god och Du är Förlänaren, den Frikostige, den gränslösa nådens Herre. – ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

O Du oförliknelige Gud!

O Du oförliknelige Gud! Låt detta spädbarn näras vid Din kärleksfulla godhets bröst, vaka över det i Din säkerhets och i Ditt värns vagga och bevilja det att få sin fostran Din ömma tillgivenhets armar.  ‘Abdu’l-Bahá

Read Full Post »

Older Posts »