Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Förhärligad vare Du, o Herre, min Gud. Jag tackar Dig för att Du har väckt mig till liv under Dina dagar och i mig ingjutit Din kärlek och Din kunskap. Jag bönfaller Dig vid Ditt Namn varigenom Din visdoms och Ditt tals underbara pärlor bragtes i dagen från hjärtats skattkammare hos sådana bland Dina tjänare, som står Dig nära och genom vilket Ditt namns Morgonstjärna, den Medlidsamme, har spridit sin strålglans över alla, som är i Din himmel och på Din jord att genom Din givmildhet och välvilja förse mig med Dina underbara och förborgade gåvor. Dessa är mitt livs tidigaste dagar, o min Gud, vilka Du har länkat samman med Dina egna dagar. Nu när Du har bestått mig en så stor ära, håll icke borta från mig de ting Du har förordnat för Dina utvalda. Jag är, o min Gud, blott ett litet frö som Du har sått i Din kärleks mull och med Din givmildhets hand fått att växa. Detta frö törstar därför i sitt innersta efter Din barmhärtighets vatten och Din nåds levande källa. Nedsänd över det från Din kärleksfulla godhets himmel sådant som får det att blomstra i Ditt hägn och inom Din förgårds gränser. Du är den, som från Dina ymniga strömmar och Ditt levande vattens springbrunn vattnar hjärtat hos alla, vilka har igenkänt Dig. Prisad vare Gud, världarnas Herre. – Bahá’u’lláh

Annonser

Allt pris vare Dig, o min Gud, som är källan till all härlighet och allt majestät, till storhet och ära, till överhöghet och herravälde, till höghet och nåd, till vördnad och kraft. Vemhelst Du önskar låter Du närma sig den allra största oceanen och vemhelst Du önskar, skänker Du äran av att erkänna Ditt mest uråldriga Namn. Av alla som är i himmelen och på jorden, kan ingen motstå utövandet av Din allenarådande vilja. I all evighet har Du härskat över hela skapelsen och Du skall fortsätta att för alltid utöva Ditt herravälde över allt skapat. Det finns ingen Gud utom Du, den Allsmäktige, den mest Upphöjde, den Allstarke, den Allvise. Lys upp, o Herre, Dina tjänares anleten att de må skåda Dig och rena deras hjärtan, att de må vända sig till Din himmelska ynnests förgård och erkänna Honom, som är uppenbarelsen av Ditt Jag och Ditt väsens morgongryning. Sannerligen, Du är alla världars Herre. Det finns ingen Gud utom Du, den Obundne, den allt underkuvande. – Bahá’u’lláh

Förhärligat vare Ditt Namn, o Herre, min Gud! Du är Den som alla ting dyrkar och som icke dyrkar någon, den som är Herre över alla ting och icke är underdånig någon, den som känner alla ting och icke är känd av någon. Du önskade göra Dig känd för människorna, därför bragte Du genom ett ord från Din mun skapelsen i varande och utformade världsalltet. Det finns ingen Gud utom Du, Utformaren, Skaparen, den Allsmäktige, den Starkaste. Jag bönfaller Dig vid det ord som har lyst fram över Din viljas horisont, att sätta mig i stånd att dricka djupt av det levande vatten, genom vilket Du skänkt liv åt Dina utvaldas hjärtan och vederkvickt själarna hos dem som älskar Dig, på det att jag i varje stund och under alla förhållanden må vända mitt ansikte helt till Dig. Du är maktens, härlighetens och frikostighetens Gud. Ingen Gud finnes jämte Dig, den högste Härskaren, den Allhärlige, den Allvetande. – Bahá’u’lláh

O Herre! Hos Dig söker jag min fristad och till alla Dina tecken vänder jag mitt hjärta. O Herre! Vare sig jag befinner mig på resa eller i mitt hem, är vid mina sysslor eller vid mitt kall, sätter jag min lit till Dig. Bevilja mig då Din stödjande hjälp, så att jag kan bli oberoende av alla ting, o Du som är oöverträffad i Din barmhärtighet! Förläna mig min andel, o Herre, enligt Ditt behag och gör mig tillfreds med vad Du har förordnat för mig. Du har oinskränkt myndighet att befalla. – Báb

Jag bönfaller Dig vid Din kraft, o min Gud! Låt ingen skada drabba mig i prövningens stund och led mig rätt i obetänksamhetens stunder genom ingivelser från Dig. Du är Gud, mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Ingen kan motstå Din vilja eller motarbeta Ditt syfte. – Báb

O min Herre, min älskade, min åstundan! Hjälp mig i min ensamhet och beledsaga mig i min förvisning. Undanröj min sorg. Gör mig hängiven Din skönhet. Avlägsna mig från allt annat än Dig. Fängsla mig genom Din helighets vällukt, låt mig förenas i Ditt rike med dem, som är skilda från allt utom Dig, som längtar efter att tjäna Din heliga tröskel och som står upp för att arbeta för Din sak. Gör mig i stånd att bli en av Dina tjänarinnor som har vunnit Din välvilja. Sannerligen, Du ä den Nåderike, den Givmilde.

‘Abdu’l-Bahá

O Herre, min Gud och min tillflykt i min sorg! Mitt värn och mitt skydd i mitt lidande! Min fristad och min fästning i tider av nöd, min ledsagare i ensamheten! Min tröst i min vånda och en vän, som älskar mig i min ensamhet! Befriaren från mina sorgers kval och förlåtaren av mina synder!

Jag vänder mig helt till Dig och bönfaller Dig med brinnande hjärta, med sinne och tunga att skydda mig från allt, som står Din vilja emot i denna Din gudomliga enhets tid och att rena mig från all orenhet, som hindrar mig att fläckfri och obesudlad söka mig in i skyddet av Din nåds träd.

Var barmhärtig, o Herre, mot den svage, hela den sjuke och släck den brinnande törsten. Giv fröjd åt det bröst, i vilket Din kärleks eld glöder och sätt det i brand med flamman av Din himmelska kärlek och ande.

Kläd den gudomliga enhetens tabernakel med helighetens dräkt och sätt Din ynnest krona på min hjässa. Upplys mitt ansikte med strålglansen från Din givmildhets sol, och hjälp mig i Din nåd i tjänandet av Din heliga tröskel.

Låt mitt hjärta flöda över av kärlek till Dina varelser och låt mig bli ett tecken på Din barmhärtighet, en symbol för Din välvilja, en främjare av endräkt bland Dina älskade. Må jag bliva Dig hängiven, prisa hågkomsten av Dig och i självförglömmelse alltid minnas vad Dig tillhör.

O Gud, min Gud! Förvägra mig icke Din förlåtelses och nåds milda vindar och beröva mig icke flödet av Ditt bistånd och Din ynnest.

Låt mig få dväljas i skuggan av Dina beskyddande vingar och blicka ned på mig med Ditt allbeskyddande öga.

Lossa min tungas band att den må prisa Ditt namn bland Ditt folk, att min röst må ljuda inför stora skaror och att lovprisandet av Dig må strömma från mina läppar.

Du är i sanning den Nådefulle, den förhärligade, den Starke, den Allsmäktige!

‘Abdu’l-Bahá